ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಂಡಳಿ

ದಿ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ವಿಜಯಪುರ: ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅದರ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸ…

The Daily News Media

The Daily News Media