ಏಕತೆಗೆ ಪಟೇಲ್, ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ

ದಿ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ದೇಶದ ಏಕತೆಗೆ ಸರದಾರ್ ವಲ್ಲ‘ಯಿ ಪಟೇಲರು ಪ್ರತೀಕವಾದರೆ, ನಾಡು ಕಟ್ಟಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ನಾಡಪ್ರ‘ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಪ್ರಗತಿಯ…

The Daily News Media

The Daily News Media